STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II FSK 1772/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji czy poręczenia, w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi przez bank, podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Dla zastosowania ww. przepisu do poręczenia przez podmiot inny niż bank rzeczą istotną jest stwierdzenie czy mają one charakter odpłatnej, czy nieodpłat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II FSK 1351/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) nie jest opisem sytuacji procesowej, w której sporne może być zastosowanie określonych przepisów normujących postępowanie podatkowe, a w szczególności postępowanie dowodowe. Celem postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej jest dokonanie oceny prawnej przez organ podatkowy, zaprezentowanej przez wnioskodawcę własnej oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub proponowanego zdarzenia przyszłego, a nie przesądzenie – prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II GSK 839/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460) jest przejazd pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, określoną drogą krajową lub – co trzeba podkreślić – jej odcinkiem bez uiszczenia wymaganej opłaty, który to przejazd, jako konkretne zachowanie (czyn), musi charakteryzować się określonymi cechami. Logika rozwiązań prawnych przyjętych na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: II OSK 1399/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanie przez inwestora wniosku niespełniającego wymogów wynikających z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oznacza, że jest to wniosek obarczony brakami formalnymi i aby sprawie można było nadać bieg, wniosek ten powinien być uzupełniony. Inwestor powinien być wezwany do uzupełnienia braków formalnych, co w efekcie skutkuje koniecznością oczekiwania przez organ administracji na uzupełn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II OSK 991/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewskazanie przez autora skargi kasacyjnej konkretnych przepisów prawa, które naruszył sąd pierwszej instancji, wydając zaskarżony wyrok, pozostawia prawidłowość ich zastosowania poza kontrolą instancyjną. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze skargi kasacyjnej K. S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 441/17, w sprawie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 66, Sygnatura: II FSK 685/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wartość niepodzielonych zysków w spółce ‒ w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, o którym stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obejmuje także zyski wypracowane do dnia przekształcenia, które nie zostały rozdysponowane przez wspólników na mocy uchwały o podziale zysku, o której stanowi art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 60, Sygnatura: II FSK 566/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrażenie ustawowe „wyjdą na jaw” użyte w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej oznacza, że istotny jest moment ujawnienia danego dowodu lub okoliczności, czyli udostępnienia ich organowi. Tym samym nowe dowody to takie dowody, które wprawdzie istniały w dacie orzekania w postępowaniu zwykłym, ale organ orzekający dowodami tymi nie dysponował. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej A. G., od wyro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 59, Sygnatura: I FSK 1881/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organy podatkowe otrzymując dowody, np. podsłuchane rozmowy, zdobyte przez inne organy, muszą samodzielnie dokonać oceny ich legalności, czyli czy pozyskano je zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod kontrolą sądu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 1483/16 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: II GSK 4985/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karze określonej w lp. 1.3. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 – dalej: „u.t.d.”) w związku z art. 92a ust. 6 u.t.d. podlega każdy przypadek wykonywania przewozu drogowego na potrzeby własne, mający miejsce przed faktycznym uzyskaniem wymaganego zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 1 u.t.d., i nie ma tu żadnego znaczenia fakt uzyskania wymaganego zaświadczenia z datą dzienną obejmującą dzień kontr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 50, Sygnatura: II FSK 2576/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro niezgodne z Konstytucją jest pominięcie w art. 64 § 1 pkt 4 i w art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) maksymalnej wysokości opłaty za dokonanie czynności egzekucyjnej czy maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej, to należy przyjąć, iż stosowanie tych przepisów w zgodzie z Konstytucją wymaga zrezygnowania z pobierania tych opłat. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 8 st [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU