STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I SA/Rz 337/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy. Zatem sąd orzekając obecnie związany jest wykładnią prawną zawartą w tym wyroku. Dotyczy to m.in. zarówno oceny zarzutów podnoszonych w skardze co do skuteczności dokonanego zajęcia, jak też wytycznych od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: I SA/Rz 309/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług stanowi zawężenie katalogu podatników podatku od towarów i usług poprzez wyłączenie z niego podmiotów publicznych. Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników, o których mowa we wskazanych przepisach, ma charakter wyłączenia podmiotowo–przedmiotowego. Wyłączenie to zachodzi w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. podmiotowej, gdyż wyłączenie odnosi s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I SA/Po 146/1
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organy podatkowe uznając, iż zobowiązania podatkowe skarżącego, jako należności pieniężne podlegające wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych, nie uległy przedawnieniu dlatego, że zostały zabezpieczone hipoteką, dopuściły się naruszenia art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 6 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi (…), na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (…), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Gl 83/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłata egzekucyjna może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. Jednocześnie ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych opłat egzekucyjnych także wówczas, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, na którym nie było jakichkolwiek środków finansowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 4 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi Prezydenta Miasta C., na postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Gd 558/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie art. 96 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług wymaga zawiadomienia podatnika o dokonanym wykreśleniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi A., na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 stycznia 2019 r., nr (…), w przedmiocie wykreślenia podatnika z ewidencji podatników podatku od towarów i usług, oddala skargę. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: IV SAB/Po 67/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona uprzednio wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 § 1 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 30 maja 2019 r., sprawy ze skargi J. W., J. W. i R. T., na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta, w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość: 1. umarza postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Ol 253/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z określonym celem, a mianowicie poniesienie tych kosztów ma doprowadzić do osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia, zachowania źródła przychodu. Tym samym, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, to winien mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, jego zwiększenie, czy też zachowanie źródła przychodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r., sprawy ze skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II SA/Ke 211/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O legalnie wykonanym remoncie w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego możemy mówić jedynie wówczas, gdy uprzednio istniał obiekt budowlany, którego remont został zrealizowany. Zgłoszenie remontu obiektu, wybudowanego bez wymaganego uprzednio pozwolenia na budowę, nie może sanować samowoli budowlanej, a więc nie powoduje uznania, że obiekt zrealizowany został legalnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 23 maja 2019 r., sprawy ze sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II SA/Bk 495/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wzrost wartości nieruchomości ustala się przez przyjęcie różnicy między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego, a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 9 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: IV SA/Po 172/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy roboty budowlane, o których jest mowa w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego zostały już wykonane, zgodnie z art. 51 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, przepisy art. 51 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mają odpowiednie zastosowanie bez wstrzymania robót budowlanych, przewidzianego w art. 50 Prawa budowlanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 maja 2019 r., sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (…), na decyzję (…) Wojewódzkiego Insp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU