STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo łapownictwa na stanowisku kierowniczym w orzecznictwie sądowym (wybór orzecznictwa) Dr Adam Wróbel

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Adam Wróbel Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Przestępstwo łapownictwa na stanowisku kierowniczym w orzecznictwie sądowym (wybór orzecznictwa) Dr Adam Wróbel Art. 296a § 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: XIV C 400/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zaniechanie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 31 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta narusza godność, prywatność i autonomię pacjenta. 2. Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie subiektywne odczucie danej osoby, ale to, jaką reakcję wywołuje naruszenie w racjonalnym i bezstronnym zewnętrznym (społecznym) odbiorze. Kryteria subiektywne mogą odgrywać pewną rolę jedynie przy ocenie stopnia naruszenia określonego do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: II Kp 110/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Nieprawda” w rozumieniu art. 233 § 1 k.k. oznacza nieprawdę w sensie subiektywnym, tzn. że zeznanie jest nieprawdziwe, gdy sprawca uświadamia sobie, że kłamie. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej II Wydział Karny, bez udziału Prokuratora Rejonowego w S. B., po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r., w sprawie zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonej J. M., z urzędu, w przedmiocie zażalenia, na postanowienie Prokuratora, o odmowie wszczęcia śledztwa, na podstawie art. 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: XI W 7175/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do popełnienia wykroczenia z art. 87a Prawa przewozowego konieczne jest łączne wystąpienie następujących okoliczności: zajęcie przez podróżnego miejsca w środku transportowym, nieposiadanie w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, odmowa zapłacenia należności za przejazd oraz odmowa okazania dokumentu tożsamości. Ważny dokument przewozu należy okazać kontrolerowi w czasie kontroli. Podkreślenia wymaga, iż nie jest wykroczeniem samo jednorazowe korzystanie z usług publicznego transp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: V Cz 254/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik dobrowolnie opuścił lokal mieszkalny, wprowadzając wierzyciela w posiadanie i nie doszło do wykonania czynności eksmisji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, to możliwe jest zastosowanie art. 54 tej ustawy. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny–Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi wierzyciela J. J., na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: II CA 475/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za jak najbardziej dopuszczalną należy uznać możliwość, że odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać wierzycielowi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych okoliczności niż tylko zawinione zachowanie dłużnika. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W., przeciwko D. K., o zapłatę, na skutek apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

-

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
[...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

-

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w orzecznictwie sądowym1 - Adam Wróbel

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: I KZP 23/04, I KZP 23/2004, IV KK 22/12, II AKa 562/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w orzecznictwie sądowym[1] - Adam Wróbel (wybór orzecznictwa) Art. 12a. 1. [Przestępstwo niezarejestrowanego wyrobu, skażania, oczyszczania lub odwadniania alkoholu albo wytwarzania wyrobów tytoniowych] Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2[2] , wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe – podlega grzywnie, karze ogra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 listopada 2014 r

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: VI Ka 694/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. „Nabycie” nie realizuje się w drodze zawarcia samego konsensusu między nabywcą a zbywcą. Uzgodnienie to może być uznane jedynie za usiłowanie. 2. Pojęcie „nabywa”, użyte w art. 65 § 1 k.k.s., powinno być rozumiane zgodnie z jego znaczeniem w języku ogólnym – będzie ono zatem obejmować swoim zakresem każde uzyskanie przez sprawcę faktycznego władztwa nad wyrobami akcyzowymi wymienionymi w tym przepisie. Sąd Okręgowy w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 25 listop [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU